Teklif Formu

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

M.P.S.Metal-Plastik Sanayi Çember ve Paketleme Sistemleri İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi(“Şirket”) olarak,işbu Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir: 

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım D-5009 Sok. No:1 Dilovası/Kocaeli adresinde mukim, Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 6537 sicil numarası ile kayıtlı M.P.S.Metal-Plastik Sanayi Çember ve Paketleme Sistemleri İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.  

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, ile internet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (“Çerezler”) aracılığıyla elde edilen; kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve benzeri zorunlu çerez bilgileri ile onay vermeniz halinde sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri içerir performans çerezleri kategorisindeki kişisel verileriniz, internet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, internet sitesinin analiz edilmesi ve internet sitesinin performansının arttırılması, internet sitesinin işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, internet sitesinde görüş ve önerilerinizin alınması, bunlara istinaden sizinle iletişime geçilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanmasıamacı ileişlenmektedir.    

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile talep edildiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimizin internet sitesi aracılığıyla edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ileDilovası Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım D-5009 Sok. No:1 Dilovası/Kocaeli adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

M.P.S.Metal-Plastik Sanayi Çember ve Paketleme Sistemleri İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi